مقایسه غرفه‌ها

مقایسه
تنها امکان مقایسۀ 4 غرفه به صورت همزمان وجود دارد. در صورت افزودن غرفۀ جدید به لیست مقایسه، اولین غرفۀ اضافه شده به لیست، از لیست حذف خواهد شد.